13 มิถุนายน 2562 รัฐจัดทัพรับมือปัญหาภัยแล้ง “ประยุทธ์” ชวนคนไทยเก็บผักตบชวาคนละ 3 ต้น

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1590750

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยในการเป็นประธานเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2562” ว่า เนื่องจากชุมชนเมือง และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภาครัฐ จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ช่วยเพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ำทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ำ โดยได้จัดสรรงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เช่น เร่งรัดการก่อสร้างแหล่งน้ำ, พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฯลฯ โดยผลลัพธ์ที่ได้ คือประชาชนได้รับประโยชน์ 4.35 ล้านครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 3.15 ล้านไร่ ได้ปริมาณน้ำ 4,318 ล้านลูกบาศก์เมตร การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ก็ได้มีการปรับปรุงเส้นทางน้ำไหล เพื่อป้องกันน้ำท่วมชุมชน/เมือง ผลลัพธ์ที่ได้ คือสามารถป้องกันพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยได้ 7.85 ล้านไร่ ชุมชนเมือง 69 แห่ง โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นผู้บริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วม-ภัยแล้งระหว่าง เดือน ม.ค.2551-มิ.ย.2554 ใช้งบช่วยเหลือ 50,281 ล้านบาท เดือน ก.ค.2554-มิ.ย.2557 ใช้งบ 89,755 ล้านบาท และเดือน ก.ค.2557-ก.ย.2561 ใช้งบ 18,574 ล้านบาท” ล่าสุดในขณะนี้หลายๆเขื่อนในประเทศไท มีปริมาณน้ำน้อยมากจนอยู่ในขั้นวิกฤติ จึงต้องเตรียมปรับตัวเพื่อรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนฤดูน้ำหลากต้องเตรียมตัวก่อนที่น้ำจะมาเช่นการทำลาย สิ่งกีดขวางทางน้ำ อาทิ ผักตบชวา ที่ขยายพันธุ์จำนวนมาก คนไทยต้องช่วยกันคนละไม้ละมือคนอยู่ริมตลิ่งก็ช่วยกันเก็บคนละ 3 ต้น หรือกรณีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจ 4 จังหวัดชายแดนใต้ก็ต้องดูแลปัญหาเรื่องน้ำเป็นกรณีพิเศษ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่าวันที่ 18 มิ.ย. นี้หากคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 20 ปี ก็จะเริ่มงานตามแผนปฏิบัติการตามเขตลุ่มน้ำและชุมชนต่างๆรวม 400 โครงการได้ทันที.